Cymru o’r Orsaf Ofod Rhyngwladol

Rywsut neu’i gilydd mae llun y gofodwr o Ganada, Chris Hadfield, yn prysur gael ei ail-ddosbarthu ar y rhyngrwyd eto. Mae’r rheswm yn ddigon amlwg. Dyma gyfle priodol i’ch atgoffa o ddigwyddiad Diwrnod yng Nghymru Fydd, sy’n cael ei gynnal ddydd Sadwrn, Tachwedd 28ain 2015. Cliciwch yma am y rhaglen ac i brynu tocyn.

cymru_gofod

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hen feddwl y Gymraeg

Ysgrifennodd Rhys Jones am ben-blwydd chwarter canrif rhaglen deledu Heno. Yn rhan o’r blogiad oedd fideo yn dangos tri chyflwynydd yn ein cyfarch. Atgoffodd hyn fi o’r fideoau eraill sydd ar gael ar YouTube,  clipiau o hen raglenni oddi ar S4C.

Soniwyd sawl gwaith dros y blynyddoedd nad oes digon o gynnwys cyfryngol Cymraeg da ar gael. O’r hyn fedra i weld, mae digon o gynnwys Cymraeg, ond yn anffodus nid yw’n cael ei greu’n ddigon aml. Os feddyliwch chi am gynnwys S4C, Radio Cymru, Papur Bro neu be bynnag arall dros y blynyddoedd, siŵr bod sawl peth yn eich taro fel rhywbeth o safon. Mae’r we yn rhoi cyfle i gasglu’r holl bethau da o’r blynyddoedd a fu yma ar y we, heb orfod gweitied fisoedd am y peth nesaf.

Y broblem gyda defnyddwyr Cymraeg y we, gan gynnwys fi, yw eu bod yn barod i dderbyn a defnyddio cynnwys, ond rywsut unai yn amharod neu heb y ddealltwriaeth i roi rhywbeth yn ôl. Gwelaf hyn fel rhywbeth sy’n deillio o arferion diwylliant poblogaidd Cymreig. Gall pobl cynnal diwylliant Cymraeg trwy fynd i wrando ar fandiau neu dalwrn ac yn y blaen, ond prin yw’r pethau hyn yn cael eu digido. Bosib nad oedd chwant digio’r fath hon o beth? Ar y llaw arall, mae pobl fel fy hun yn ddigon hapus dringo mynydd, neu gystadlu mewn camp arall, a dychwelyd am adref. Yn y naill achos, mae pobl yn treulio eu hamser yn gwneud pethau na fydd yn arwain at gynnwys ar-lein, er bod posib gwneud pethau diddorol. Mae’r achosion yr ydwyf wedi sôn amdanynt yn cyfeirio at gynnwys a wnaed o bethau cyfredol neu yn y dyfodol – ysgogi pobl i ystyried creu cynnwys yn arbennig i’r we.

Ar y llaw arall, mae achos gwahanol a ysbrydolwyd gan flogiad Ifan Morgan Jones, sef papurau bro. Er eu bod yn gronfa eithriadol o bwysig i haneswyr, mae’n siŵr bod cynnwys gwreiddiol da yn eu plith, ond nid ydynt wedi eu digido nac ar gael ar-lein. Buaswn yn dweud bod eu gwerth adloniant yn fwy pwysig na’r un hanesyddol.

Buaswn yn dweud yn y tymor byr bod digido cynnwys sydd eisoes wedi ei baratoi, yn fwy pwysig na chreu cynnwys o’r newydd. Gall greu sylfaen, dangos arfer da, ac ysbrydoli eraill ar beth yw cynnwys da, a be mae pobl yn ei fwynhau.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Peidiwch â chyffwrdd…

“Peidiwch â chyffwrdd â’r peiriannau, now sling your hooks or I’ll break your face.” Dyma beth ddywedodd Nessa wrth ddau lanc yn y rhaglen Gavin & Stacey. Heddiw ac yn fwyfwy yn y dyfodol, ni fydd angen cyffwrdd. Mae Google bellach eisiau ein helpu.

soli1

Ers blwyddyn neu ddau mae’r ddyfais LeapMotion ar gael (tua £40-50), yn cysylltu â’ch cyfrifiadur ac yn defnyddio mudiad eich dwylo yn yr awyr fel cyfarwyddiadau. Mae’r dechnoleg sy’n defnyddio tonnau isgoch (a all gael eu rhwystro’n hawdd) angen golwg clir i synhwyro lleoliad eich dwylo. Gellir chwifio eich dwylo fel mewnbwn i symud i’r chwith neu’r dde ac yn y blaen, sydd yn gweithio’n addawol iawn. Mae’n gweithio yn yr un modd a rheolyddion Nintendo Wii a Microsoft Kinect.

leapmotion

Yn yr wythnos olaf mae Google wedi cyhoeddi Project Soli, sydd yn defnyddio hen dechnoleg RADAR gyda thonnau radio. Rhan arbennig o’r dechnoleg yw’r gallu i synhwyro sawl plaen ar yr un pryd. Mae Soli’n well ar ddarganfod lleoliad pennau pob bys a gweddill eich dwylo. Gallaf geisio egluro mwy, ond mae’r fideo isod (Saesneg) gan y dylunwyr eu hunain yn gwneud y peth yn well. Mantais tonnau radio yw nad ydynt yn dioddef o ymyriant cymaint ag isgoch. Byddaf yn disgwyl gweld hyn mewn offer llawdriniaeth sydd angen sgiliau echddygol manwl i bwytho y tu mewn i gyrff, neu mewn pethau syml fel rheolyddion radio (llun uchod) neu switsys golau. Bosib bydd synhwyron fel hyn yn cael eu defnyddio i fonitro cleifion sâl a’u symudiadau.

Nid yw technolegau fel hyn am y gorau pob tro. Dwi dal yn gweld hi’n reit ddi-am yn defnyddio pethau fel Kindle, neu geisio ysgrifennu’n ddigidol ar sgrin gydag ysgrifbin. Mae’r corff rywsut yn ceisio profi neu dderbyn adborth. Bydd papur yn adlamu’n ôl, ar ôl lleihau gwasgedd ysgrifbin – hwn sydd yn bwysig, a ni ellir ei ail-greu’n ddigidol eto.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Electroneg argraffiedig

Roll-to-Roll-headphones-by-Maxime-Loiseau-photo-Samy-Rio_dezeen_468_2

Deuddydd yn ôl ar wefan Dezeen, ymddangosodd erthygl am glustffonau wedi eu creu’n rhannol gydag electroneg argraffiedig (uchod). Un maes sydd wedi hoelio sylw nifer yw potensial argraffu rholyn i rolyn (roll-to-roll, R2R) gyda chydrannau electronig. Pwnc ymchwil fy noethuriaeth oedd defnyddio deunyddiau arbennig i wneud celloedd solar, a all wedyn cael eu gwneud gyda thechnegau R2R (isod).

Risø-lam4_thumb

Er bod argraffu R2R yn faes gyffroes iawn, mae sawl problem dal i’w thrwsio. Y grŵp sydd fwyaf adnabyddus am eu gwaith gyda chelloedd solar R2R yw Prifysgol Dechnegol Denmarc (DTU). Maent wedi bod yn anfon celloedd solar yn y post, gyda chost y postio’n ddrytach na’r cell ei hun! Hyd yn hyn, prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill sydd wedi bod yn gwthio R2R, ond mae’r cyhoeddiad o glustffonau sy’n gweithio yn gam fawr ymlaen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Senedd

2012-06-13 18.58.35

Ffocws cylchgrawn Monocle nôl yn Ebrill 2012 oedd senedd-dai (dwi’n edrych trwy hen gylchgronau cyn eu hail-gylchu). Disgrifiwyd sut i greu’r senedd berffaith (yn eu tyb nhw). Ar ôl ryw gyflwyniad bach, rhestrasant nhw deng pwynt. Felly dyma weld a yw’r senedd yng Nghaerdydd yn ateb y meini prawf. Yr ydwyf wedi cofnodi’n fras iawn cynnwys y cylchgrawn, ac wedi f’ymateb mewn ysgrifen trwm.

 

1. Lleoliad

Rhaid i’r senedd-dŷ fod yn ganolog, fel bod pobl yn gallu ei gyrraedd yn hawdd. Ond os yw pethau’n mynd o chwith bydd y dorf wrth ei drysau. Dull o ateb y broblem o bobl flin yw defnyddio mur naturiol fel afon, fel yn Budapest (Donaw) a Llundain (Tafwys).

Mae’r Senedd i’w weld yn reit ganolog ym Mae Caerdydd, er bosib y gall cysylltiadau trafnidiaeth fod mymryn yn well. Os am fynd i’r bae o ogledd Cymru, mae angen newid o Caerdydd Canolog i Heol y Frenhines, sydd ddim yn gamp hawdd os yr ydych mewn cadair olwyn. Er byddai eraill yn dadlau bod modd cyrraedd y Senedd gyda thacsi neu gar yn reit rwydd. Ar y cyfan, mae’r adeilad mewn lleoliad digon canolog.

 

2. Pensaernïaeth

Unwaith y cai senedd-dy ei hadeiladu, bydd yno am amser maith. Bydd adeilad sydd wedi’i seilio’n ormod ar arddull cyfredol yn dangos ei hoed gydag amser. Er enghraifft, mae Plas San Steffan mewn arddull ceidwadol iawn. Ni ddylai’r adeilad ddangos ormod o symbolaeth, fel Holyrood, ond fod yn rywbeth mwy syml fel Landtag Liechtenstein. Dylid hefyd defnyddio deunyddiau lleol.

Os yr ydym am gofio’r adeilad bric gwreiddiol (Tŷ Hywel), does dim llawer yn ysgogi ysbrydoliaeth. Ar ôl gorfod clywed nadu gan y rheiny nad oedd am i ddatganoli digwydd, yr ydym bellach gyda’r Senedd. O’r tu allan, buaswn yn dweud bod yr arddull yn debyg i nifer o adeiladau uwch-dechnoleg eraill. Buaswn yn gallu dychmygu HP neu Microsoft yn gweithio y tu mewn. Ond er tegwch, mae’r adeilad wedi defnyddio deunyddiau lleol (llechi) ac yn rhoi’r argraff o fod yn agored. Er nad ydwyf yn siŵr beth yw symbolaeth y to, mae’n ardduniad sigon slic ac unigryw. Adeilad di-nod yr ydwyf yn ei hoffi yw’r Landtag yn Liechtenstein, sy’n cyfateb i’r Tŷ Cwrdd y dychmygais wrth ddarllen Y Rhandir Mwyn – adeilad syml diffwdan i’r achos.

Landtagsgebäude

 

3. Y Siambr

Wedi bomio Tŷ’r Cyffredin, cyfarwyddodd Churchill y dylai’r meinciau cael eu hadfer gan barhau i wynebu’i gilydd. Rhan o’r cynllun oedd cyfyngu ar faint y meinciau i roi teimlad o agosrwydd a brys. Mewn nifer o senedd-dai eraill, maent yn dilyn siâp esgid ceffyl, ble mae gwleidyddion yn gallu gweld pawb. Mae hanes o ymladd yn senedd-dŷ Taiwan yn enghraifft o bam y dylid rhannu gwleidyddion. Ond i ddyfynnu Churchill “First we shape our buildings and afterwards, our building shape us”.

Os edrychwch chi ar luniau o’r siambr adeg trafodaethau, er bod y desgiau’n reit lydan, mae’n edrych fel petai’r gwleidyddwyr ar ben ei gilydd. Ar hyn o bryd mae 60 aelod, ond mae Comisiwn Silk yn awgrymu cynyddu’r nifer i 80. Mae’r Siambr wedi ei gynllunio i dderbyn hyd at 80 o wleidyddion, drwy ladd rhai waliau. Yn araith y Frenhines, mae hi’n datgan bydd Cymru â’r pwerau i newid ei maint, enw a’r system ethol. Cawn wedi be ddigwyddith. Os yw unrhyw adeilad am gael dylanwad ar rywun, buaswn yn disgwyl i adeilad y Pierhead wneud hynny. “Wrth ddŵr a thân.”

 

4. Adnoddau

Dadl Monocle yw dylai gwleidyddwyr cael eu trin yn dda, gyda bwyty, campfa a llyfrgell o’r radd flaenaf. Dylai gwleidyddion fod ar eu gorau ar lawr siambr .

Yn y Senedd mae ryw fath o gaffi, a gwasanaeth sy’n rhoi lluniaeth ysgafn. Dydw i ddim yn gwybod a oes mwy? Er bod bwytai amlwg y Bae ar gael, dwi’n meddwl bod angen mynd i ganol Caerdydd neu gyffiniau eraill am wasanaethau ychwanegol.

 

5. Mynediad

Dylai tŷ’r bobl fod yn agored i’r bobl. Yn y degawd diwethaf, mae’r cynyddiad mewn diogeledd  wedi symud gwleidyddion o gyrraedd y cyhoedd. Yn Awstralia, mae’r senedd-dŷ’n rhan o fryn bach y gallwch gerdded arni, sydd hefyd yn cynnwys canolfan ymwelwyr. Yn y Ffindir, mae gan y senedd-dŷ (Eduskunta / Riksdag) ganolfan ymwelwyr hefyd. I’r rheiny na all fynd i’r brif ddinas, dylai bod modd dilyn trafodaethau arlein, fel yn Norwy (Storting). Os yw adrodd hanesion o senedd-dai yn haws, mae pob rheswm i ddisgwyl llywodraethu gwell.

Os ewch i’r Senedd, cyn gallu mynd i mewn, bydd angen i chi fynd trwy sganwyr tebyg i’r rheiny y cewch mewn maes awyr. Ond cyn cyrraedd hwn, mae’n bosib mynd reit at waliau’r Senedd ac edrych trwy’r waliau gwydr. Mae hyn yn creu teimlad o fynediad. Pob tro yr ydwyf wedi ceisio mynd i mewn, nid ydwyf wedi cael fy ngwrthod.

 

6. Cynrychiolaeth

Mae ynys bach Niue ger Seland Newydd yn ethol 20 o’r 1050 o bleidleiswyr. Yn India, bydd 802 o bobl yn cynrychioli 1.2 biliwn o bobl. Yn yr Eidal, sydd i bob rheswm heb ddemocratiaeth ar hyn o bryd (Gwlad Belg hefyd – oes lywodraeth eto?), mae un person yn cynrychioli 60,000 o bobl. Yn ôl y gwyddorydd gwleidyddiaeth Matthew Shugart, dylai un person gynrychioli rif sy’n drydydd isradd o boblogaeth y wladwriaeth. Yn y pen draw safon, ac nid nifer, sy’n bwysig.

Petai rhif Shugart yn cael ei ddefnyddio gyda phoblogaeth Cymru o 3,064,000, bydd un gwleidydd yn cynrychioli tua 145 o bobl. Golyga hyn y bydd 21,131 o wleidyddion yn y Senedd! Ar hyn o bryd, mae pob aelod cynulliad yn cynrychioli 51,067 o bobl. Petai’r nifer o wleidyddion yn cynyddu i 80, bydd y rhif yn gostwng i 38,300 – sydd dipyn yn is na’r 41,047 sydd yn yr Alban ar hyn o bryd. Cynrychiolaeth sy’n well na 128,000 y pen yn yr Almaen, a 92,000 yn y DU.

 

7. Cyflogau

Defnyddia Monocle enghraifft o’r helynt treuliau yn y DU yn 2009, bod angen talu’n deg. Yn ôl y cylchgrawn, mae cyflog o £65,738 y flwyddyn yn gymharol isel, a dylid talu am safon y person y dymunech ei gael.

Cyflog aelod cynulliad (AC nid aelod seneddol) yw £54,390 gyda’r bwriad o’i godi i £64,000 erbyn 2016. Cofiwch fod cyfraniadau pensiwn a threuliau ddim yn rhan o hyn. Dwi o blaid talu cyflog cyfforddus, gan fod gwleidyddiaeth yn ffordd o fyw yn hytrach na swydd 9 – 5. Petai’r cyflogau yn cynyddu, buaswn yn disgwyl cosbau mwy llym yn erbyn camddefnyddio’r system treuliau.

 

8. Ffurfioldebau

Ddechrau 2012, atgyfododd Siaradwr Tŷ’r Cynrychiolwyr yn Awstralia rai traddodiadau, gan gynnwys gwisgo mantell a thei bô. Dywedodd cyd-weithiwr ei fod am barchu’r sefydliad, ond mewn peryg o edrych fel clown. Mae llywodraethu gwlad yn beth pwysig, a dylid parchu rhai traddodiadau i bwysleisio hynny. Dylai traddodiadau esblygu’n naturiol, ac nid cael eu copïo o ddiwylliannau eraill.

Yn y dyddiau diweddar, agorwyd sesiwn senedd San Steffan. Fel rhan o draddodiad, mae’r Siaradwr yn cael ei lusgo i’w safle. Nid yw’r Senedd yn ddigon hen i fod wedi datblygu traddodiadau, ond eto mae hynny’n beth da mewn ffordd. Mae’r llechen yn lân, gyda rhyddid i greu rhywbeth Cymreig yn naturiol. Wedi dweud hynny, dwi’m yn disgwyl llawer o wreiddioldeb. Bydd unrhyw beth newydd yn gopi o rywbeth sydd yn Llundain eisoes.

 

9. Technoleg

Gall gwleidyddwyr bleidleisio’n electronig ac o bell, ond dylid rhwystro’r math hwn o dechnoleg. Er y dylai teledu a radio ddarlledu’r hyn sy’n digwydd, dylai fod yn bosib o hyd i weld safiad y gwleidydd o fewn pleidlais, neu a yw fo neu hi hyd yn oed yn bresennol!

Er ddim yr un peth mae app bellach ar gael. Dim ond gwybodaeth sylfaenol am Lywodraeth Cymru sydd i’w gael, ond bosib dylid ychwanegu patrymau pleidleisio, neu gofrestr presenoldeb. Yn Nhŷ’r Cyffredin, mae gwefan TheyWorkForYou wedi cyflawni arolygaeth dda o fusnes y senedd, ond nid ddylai disgwyl i wefan gwirfoddol wneud hyn. O ganlyniad, dyma’r gorau sydd gennym – TheyWorkForYou Wales.

Er ddim yn ateb beth a awgrymodd Monocle (bosib gan na feddyliasant nhw am y peth), ond yr oedd gan Gymru Y Cofnod. Hwn oedd Hansard cyfatebol i Gymru, sef cofnodion y Siambr yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bellach, mae’r cofnodion dim ond ar gael yn y Saesneg, gyda’r Gymraeg dim ond yn ymddangos petai rhywun yn dewis siarad y Gymraeg yn y Siambr. Gan nad yw’r Senedd am gynrychioli pobl Cymru’n gywir, mae’n gwneud testun y blogiad hwn braidd yn ddibwynt.

 

10. Rebeliaid

Mae llond llaw o rebeliaid yn ddefnyddiol mewn unrhyw senedd-dŷ, gan eu bod yn herio’r gweddill. Ond ni ddylai fod gormod ohonynt. Rhestrwyd wyth math o rebel y dylid ei chael, fel cyn-filwr a rhywun gyda thymer.

Pan fo Carwyn Jones yn gallu annerch y siambr drwy bwyso ar ei ddarllenfwrdd, mae pethau i’w weld yn reit gysglyd. Cymaint mae Andrew R.T. Davies yn gwylltio, neu Mohammad Ashgar yn newid plaid, does dim llawer o gynnwrf yma. Er cymaint yr hoffem ei weld yn Senedd, dyma’r Cynulliad.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Canmlwyddiant Capel y Groes, Pen-y-cae

IMG_7423

Ryw peder mlynedd yn ôl addewais, fel rhan o ddiwrnod Pethau Bychain, i ddigido fy hen-daid yn adrodd hanes ei gapel lleol oddi ar tâp rîl-i-rîl. Gyda chymorth mawr a hael Dan Griffiths o Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, llwyddais.

Hyd yn oed os nad yw’r pwnc yn eich diddori, i mi daw’r cynnwrf o adfer a digido hen dâp sydd wedi bod mewn cwpwrdd, a rhoi bywyd newydd. Dyma fy hen daid, felly ni chwrddais â fo.

Rhaid i mi nodi nad oeddwn yn siwr beth i’w ddisgwyl. Soniodd fy nhad bod recordiad, ble yn fyr rybudd fe ysgogwyd William Henry Jones i recordio’i hun yn adrodd hanes canmlwyddiant ei gapel yn lolfa’i dŷ. Yn ôl sôn y pethau pwysig yn ei fywyd oedd gwylio tîm pêl-droed Wrecsam bob wythnos, bywyd y capel a threfnu eisteddfodau yn gysylltiedig â’r capel. Ei swydd oedd Prif Weinyddwr Meddygol yr Amwythig. Yr oedd yn aml yn cystadlu yn yr eisteddfodau (yr oedd un ar Ionawr 1af pob blwyddyn) yn ogystal a’u trefnu a chasglu pres. Mae’n debyg bod y ysgrif hwn yn ddarn gystadleuol.

Wedi dipyn o oedi dyma hi’r recordiad o 10 Mehefin 1963. Unwaith eto rhaid pwysleisio na buasai hyn yn bosib oni bai am gymorth Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, a Dan Griffiths.

Felly dyma’r recordiad ar SoundCloud, a PDF a ysgrifennodd a sy’n cael ei adrodd.

William Henry Jones yn adrodd ei hanes ar Ganmlwyddiant Capel y Groes, Pen-y-cae, Rhos Wrecsam.

Posted in Uncategorized | 1 Response

Wisgi Dylan Thomas

Gan ofni neidio ar bandwagon dathlun canmlwyddiant ers genedigaeth Dylan Thomas, oeddwn i’n meddwl bod hi’n reit cwl gweld bod Distyllfa Penderyn wedi creu wisgi newydd i ddathlu.

Tydw i ddim yn yfwr wisgi, ond mae’n frag sengl yn ôl gwefan Penderyn. Y peth sy’n f’atynu yw dyluniad y bocs a’r botel. Sylweddolais arno ar silff top tafarn lleol.

penderyn-dylan_thomas-wisgi

O.N. A yw Dylan Thomas wir yn haeddu’r fath sylw? Gallaf feddwl am eraill cystall os nad gwell.

Posted in Uncategorized | 1 Response

Jamie Jones

995647_10152741257918764_5431830652697048702_n

Yn ddiweddar mae Jamie Jones, a fagwyd yng Nghaernarfon, wedi bod yn cynnal noson Paradise yng nghlwb nos DC-10 yn Ibiza ar ddydd Iau. (Mae’n droellwr sy’n ymweld â digon o lefydd eraill hefyd.) Rhywsut mae wedi mynd ati i fod yn un o arweinydd genre deep house a blasau eraill, gyda cherddoriaeth â bas trwm, ac eraill mwy ysgafn sy’n cydfynd â machlud haul.

Paradise

Llun o tu mewn i DC-10

Pam sôn amdano? Yn fy marn i, mae’n dipyn o arloeswr, ond eto yn unigolyn sydd wedi dianc rhag sylw cyfryngau Cymru. Bosib gan nad yw’n rhan o’r brif ffrwd? Nid yw ei fath o gerddoriaeth yn debyg o gael ei chwarae ar Radio Wales na Radio Cymru, a buaswn ddim yn disgwyl ei weld yn 20-i-un Golwg chwaith.

Ond a yw’n ‘Gymro’ arall sydd wedi ffoi o Gymru ar y cyfle cyntaf? Mewn cyfweliad gyda Hunger TV, mae’n nodi nad oedd y sîn cerddorol lleol yng Nghaernarfon yn apelio ato gan fod ei gyfoedion yn gwrando ar Oasis a bandiau Cymraeg eu hiaith. Gan ei fod yn crybwyll y ffaith bod bandiau iaith Cymraeg ddim at ei ddant, cymaint ag yr oedd Oasis, mae rywsut yn beth pwysig. Mae’n awgrymu ei fod yn perthyn i Gymru, ond nid y Gymru prif-ffrwd. Oherwydd hynny, mae’n bwysig i ni feddiannu’r arloeswyr hyn a’u dathlu fel un ohonom ni.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Teyrnged Paris i’r mathemategwyr

Mathemateg yw’r pwnc mae llawer yn ei gasau, ac eto, cymaint yn ei fwynhau fel posau a phatrymau. Ble arall ond y dinas a gynlluniwyd gan Haussmann, sy’n talu teyrnged i fathemategwyr; ar y cyfan rhai Ffrengig, ond mae eraill.

Dyma restr gan adran mathemateg Prifysgol Sant Andreas, sy’n nodi strydoedd wedi eu henwi ar ôl mathemategwyr. Does dim “Rue Recorde” yma eto…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cynhadledd Ryngwladol y Coleg Cymraeg 2014

Heddiw (3ydd Gorffennaf), yr ydwyf yn cyflwyno poster sy’n grynodeb (cryno iawn!) ar waith fy noethuriaeth. Yr ydwyf wedi bod wrthi’n ymchwilio celloedd heulol organig (paneli solar plastig), ac edrych ar sut maent yn torri a’r hyn i’w hytyried i’w gwella. Byddaf yn cyflwyno poster ar y gwaith yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd, rhwng 13:00 a 14:00 ar Lanfa Lefel 2, er yr ydych yn rhydd i’w weld unrhyw amser rhwng 09:30 a 16:00.

poster cynhadledd ryngwladol ccc 2014

Nid ydwyf wedi gwneud llawer gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn rannol gan nad ydwyf yn cael fy nghyllido ganddynt, ond yn bennaf oherwydd fy niffyg i sylweddoli ar y cyfle.

Gallwch unai ddod i’m gweld, edrych ar y llun, neu lawrlwytho’r PDF.

Posted in Uncategorized | 2 Responses