Chwyldro data mawr

Term sy’n cael ei ddefnyddio’n fwyfwy’r dyddiau hyn yw ‘data mawr’, a’r chwyldro honedig sy’n ei gwmpasu. Os yw data mawr mor arwyddocaol fel bod chwyldro yn digwydd, beth yn union ydyw?

Un diffiniad sydd wedi cael ei rannu yw, ystyriwch unrhyw ddata sydd gennych yn y swyddfa neu o fewn eich cwmni, ac wedyn ei luosi gyda deg i gant. Hwn yw’r naid o ddata i ddata mawr. Un ffordd o symud o ddata i ddata mawr, yw ceisio casglu gwybodaeth ar gymaint o bethau sy’n bosib. Casglu gwybodaeth ar bethau a all ymddangos yn ddiwerth.

Gyda chyfrifiaduron yn dod yn fwy pwerus, technolegau echdynnu, trawsffurfio, llwytho (extract, transform, load – ETL) mwy ffraeth, a’r gallu o gadw gwybodaeth yn y ‘cwmwl’ yn rhad, mae ymdrin â data mawr yn haws nag erioed. Ond ar ôl casglu’r holl wybodaeth yma, beth yw’r cam nesaf? Nid yw hyn o hyd yn amlwg – mae’r data gennych, ond bosib bod patrwm neu neges gudd ynddi, sydd eto i’w ganfod gan nad oes rhywun wedi ystyried ei ddehongli mewn un ffordd neu llall.

Gad fod y gost o gasglu gwybodaeth a’i gadw yn bitw, does dim rheswm peidio gwneud. Wedi casglu’r data, y camau nesa yw ei ddadansoddi a cheisio adeiladu model sy’n ei adlewyrchu, gan wedyn ei ddelweddu.

Enghreifftiau o batrymau sydd wedi eu hadnabod yw:

  • Cwmni hufen iâ mawr yn sylweddoli bod pobl yn fwy tebygol o brynu eu nwyddau ar nos Wener os yw’r tywydd yn wael. Un rheswm posib dros hyn, yw pobl yn penderfynu aros i mewn. Gweithred y cwmni yw rhoi cynigion megis gostwng y pris, i wthio gwerthiannau.
  • Y wladwriaeth yn casglu gwybodaeth ar weithredoedd smyglo pobl a chaethwasiaeth modern, gan allu canfod ‘tai diogel’ ble mae pobl yn cael eu cadw yn erbyn eu hewyllys. Gallu arestio troseddwyr.

Mae llawer yn digwydd yn y maes, ond nid yw hyn o hyd yn wybodus, unai oherwydd diogeledd gwlad, neu sensitifrwydd masnachol. Be bynnag sy’n digwydd, yr ydym i gyd yng nghanol y chwyldro.

This entry was posted in Cyffredinol. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.