Digido’r Tafodieithoedd a Pethau Bychain

Un agwedd o iaith, ac yn fwy perthnasol i mi, yr iaith Gymraeg yw ei thafodieithoedd. Yn aml yr ydym yn clywed am Waldo neu T.H. Parry-Williams yn sôn am eu gwladgawrch a hynny fel ryw fath o dafluniad o’u milltiroedd sgwâr i hyd a lle Cymru. I.e. Golygfeydd a phobl Preseli neu Eryri sy’n ymestyn yn bell heibio’r gorwel. Y nodwedd sy’n rhan o’r bobl yw eu ffyrdd o fyw, sut maent yn cyfathrebu â’i gilydd a hynny mewn modd penodol – cymunedau amaethyddol yn defnyddio geiriau unigryw i ddisgrifio bywyd fferm; cymunedau diwydiannol yn defnyddio geiriau unigryw i ddisgrifio gweithfeydd haearn, glo neu fywyd tref.

tafodiaith1

Agwedd arall o dafodiaith yw ei fod, fel gwyddoniaeth a byd natur, yn rhywbeth sy’n diddori. Wrth i’r byd newid, y Gymraeg yn cilio mewn rhai ardaloedd ac yn tyfu mewn ardaloedd eraill mae’r tafodieithoedd yr ydym yn eu hadnabod yn wynebu newid. I’r rhai sy’n gweld newid eisoes, gall fod yn dorcalonnus wrth i’r tafodiaith ddiflannu’n llwyr neu gael ei llyncu gan dafodiaith cyfagos.

Un ffordd o gofio rhywbeth haniaethol fel tafodiaith yw ei gofnodi, unai ar bapur neu fel sain. Un ymdrech i wneud hyn oedd gan Peter Wyn Thomas a Beth Thomas. Dysgais am eu gwaith Cymraeg, Cymrâg, Cymrêg: Cyflwyn’r Tafodieithoedd gan Carl Morris draw ar Quixotic Quisling, ble soniodd am greu mapiau o ddefnydd geiriau e.g. pa air yr ydych yn ei ddefnyddio am sweet, boed yn losin, fferen, da-da be bynnag a nodi ar fap ble’r ydych yn byw. Bydd hyn yn galluogi i fap cael ei greu sy’n dangos ardaloedd gyda defnydd geiriau gwahanol.

Fel rhan o’r gwaith, cafodd pobl eu cyfweld a’r ffordd yr oeddent yn siarad, geirfa ac acen, eu recordio ar dâp a’i gofnodi fel testun. Bellach ar wefan Casgliad y Werin, sydd i’w weld gyda dim ond cynnwys Saesneg ar hyn o bryd, mae recordiadau o’r bobl yn siarad yn y gwaith ar gael i’w glywed fan hyn. Byswn i’n deud fy mod yn defnyddio geirfa ac acen sy’n gymysgiad o dafodieithoedd Rhosllannerchrugog, Llansannan a Ffynnongroyw – Cymraeg mae nifer yn ei ddisgrifio fel un Hen Sir y Fflint.

Ar ôl darllen am y llyfr Cymraeg, Cymrâg, Cymrêg: Cyflwyno’r Tafodieithoedd ar flog Carl, aethais ati i edrych am y llyfr ym Mhrifysgol Bangor. Mae sawl copi i’w gael yn y Prif Lyfrgell a llyfgell Safle Normal. Yr oedd hi’n diddorol gweld y gwahaniaethau yn sut mae pobl yn siarad yn fy milltir sgwâr i, sef gogledd-ddwyrain Cymru, ond braidd yn siomedig nad oedd mwy o bobl wedi eu cyfweld o drefi eraill. E.e. geiriau crochenwyr a ddaeth i gyffiniau’r Wyddgrug ym Mwcle o Swydd Stafford wedi eu derbyn yn y Gymraeg, fel snapyn am egwyl bwyd.

Yr oedd fy nain, ar ochr fy nhad, yn dwad o Ben-y-cae ger Wrecsam – wedi ei magu mewn ffordd unigryw Gymreig. Adeg Nadolig, buasent yn crogi celyn o nenfwd y tŷ – dim sôn o goeden Nadolig – a’i addurno. Yr oedd disgwyl y post a diwrnod o waith ar yr un diwnrod – dim gwyliau. Dysgais heno fod fy nhad gyda hen dâp o fy hen-daid yn darllen llyfr yr ysgrifennodd i ddathlu can-mlwyddiant ei gapel, degawdau yn ôl. Yr ydwyf wedi fy nghynhyrfu bod gofnodiad o dafodiaith a geirfa sydd bosib iawn wedi marw – does neb yn siarad felly heddiw. Fel rhan o ddiwrnod Pethau Bychain, ble mae unigolion yn bwriadu cyfrannu cynnwys Cymraeg i’r wê, hoffaf enwebu fy hun i geisio digido”r hen dâp a’i roi arlein fel cofnod o hanes ddiwylliannol Cymreig.

tafodiaith2 tafodiaith3 tafodiaith4 tafodiaith5 tafodiaith6

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

3 Comments

 1. Posted 25/08/2010 at 00:43 | Permalink

  G
  W
  Y
  C
  H

 2. Posted 25/08/2010 at 01:43 | Permalink

  Diddorol iawn Huw! Wedi’i ysgrifennu’n uffernol o dda.
  Mae tafodiaith yn bwnc hynod o ddiddorol i mi hefyd. Daw tafodiaith a’i ragfarnau ond ar y cyfan mae pobl yn falch iawn o’i acen, dwi’n siwr fod hyn yn wir dros y byd i gyd. Dwi’n byw mewn ardal eithaf amaethyddol yma yn Japan ac mae ganddynt acen unigryw yma, mae’r bobl mor falch ohono ac yn siarad amdano’n ddi baid. Mae’n wahanol iawn i acen Tokyo (sef acen y BBC ym Mrhydain) ac yn defnyddio sawl gair sydd ddim yn bodoli yn ngeirfa y mwyafrif o bobl Japaneaidd.

  Dipyn o gawl acen sydd gen i, mam o Junction a dad o Birmingham wedi dysgu yng Nghaerdydd, a finnau wedi byw yn Hen Golwyn, Maenan a Manceinion. Dwi’n dweud llefrith ond hefyd pen tost.

  Darlleniad diddorol tu hwnt!

 3. Posted 25/08/2010 at 09:42 | Permalink

  Ardderchog.
  Dwi’n aml yn difaru na wnes i dapio fy mam-gu yn siarad.
  Dwi newydd flogio am gwpwl o eiriau tafodieithol dwi’n cofio o ‘mhlentyndod.
  http://siantirdu.wordpress.com/2010/08/23/slimyn-bacwn-yn-y-sinc/

One Trackback

 • […] Ryw peder mlynedd yn ôl addewais, fel rhan o ddiwrnod Pethau Bychain, i ddigido fy hen-daid yn adro… Gyda chymorth mawr a hael Dan Griffiths o Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, llwyddais. […]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.